VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Zlokalizowana bezpośrednio przy aquaparku i parku zabaw dla dzieci cukiernia Flaming zaprasza na wyśmienitą kawę oraz pyszne desery, lody, ciasta i inne słodkie przysmaki.

 

marakuja cukiernia

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj rodzinne wczasy nad morzem”

zwany dalej: „Regulaminem”

 

[Organizator]

§1.

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Hotele sp. z o o. z siedzibą w Warszawie ul. Leona Schillera 6 , , zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursu jest Organizator.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. Zm.).

5. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie, jest dobrowolne.

6. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o stronie, to Strony Interneowej ośrodka Jantar w Darłówkuo dostępnej pod adresem www.jantar-morze.pl

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

§2.

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowaconych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny adres email , oraz wejść na stronę na Internetową konkursu znajdującą się pod linkiem http://www.jantar-morze.pl/konkurs (dalej zwaną: Stroną Konkursu), a następnie:

a. zaproponować nazwę nowo powstałego na terenie Centrum Zdrowia i Wypoczynku Jantar Darłówku kompleksu wodnego (jedną propozycję wysyłaną z jednego maila)

 

[Zasady i przebieg konkursu]

§3.

  1. Konkurs trwa od 01.06.2013 r. włącznie (do godziny 24.00). Okres trwania konkursu może zostać wydłużony bądź skrócony, bez powiadamiania o tym uczestników, jednakże konkurs nie może zakończyć się przed 30.07.2013 r. oraz nie może trwać dłużej niż do 31.08.2013 r.

 

  1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszelkie wymagania opisane w §2 Uczestnik zgłasza swoją propozycję nazwy kompleksu wodnego w Centrum Zdrowia i Wypoczynku Jantar . Zgłoszenie musi być w złożone w języku polskim. Jednokrotnie wprowadzona odpowiedź jest równoznaczna z jej zgłoszeniem i nie ma możliwości wycofania się z tego zgłoszenia. Jedna osoba może zaproponoać i wysłać jedno hasło

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem, z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś zgłoszenie nie może zawierać treści obscenicznych oraz obraźliwych. Spośród nadesłanych zgłoszeń, zostanie sprawdzona ich poprawność , a następnie zbierze się jury, które wybierze najlepsze zgłoszenia spośród nadesłanych w ciągu 6 dni od momentu zakończenia trwania konkursu

 

[Nagrody]

§4.

1. Uczestnicy Konkursu mają szansę otrzymać następującą nagrodę (dalej zwaną: Nagrodą).

a) Tygodniowy pobyt wypoczynkowy nad morzem dla rodziny 2 osoby dorosłe oraz dziecko w wieku do 10 lat w jednym z ośrodków Organizatora – Centrum Zdrowia i Wypoczynku Jantar w Darłówku lub Resort Plaza Spa w Darłówku w terminie ….....................................

2. O przyznaniu Nagrody uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem e-maila i/lub portalu Facebook.

3. Voucher na pobyt zostanie przesłany na koszt Zleceniodawcy na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 20 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez zwycięzcę danych adresowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a. Niepodania danych adresowych

b. Podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

5. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

6. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

7. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

8. W zakresie przyznanych nagród Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, także innych podmiotów niezależnych od Organizatora lub Zleceniodawcy,

b. za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Zleceniodawcy w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

[Zastrzeżenia]

§5.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczeni z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie orazspołecznie niewłaściwe.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

[Reklamacje]

§6.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora.

2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie do 20 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, email i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 

[Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]

§7.

 

1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w Aplikacji Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Serwisu Facebook lub serwera, na którym hostowana jest Aplikacja Konkursowa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu zważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników, umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej .

6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

[Postanowienia końcowe]

§8.

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2013 r.

.

 

 

atrakcje-dladzieci-baner

 

Teraz w Jantarze jeszcze więcej atrakcji dla naszych najmłodszych gości.

 

- mnóstwo wrażeń dostarczy  zabawa na rowerkach wodnych

- kąpiel w basenie pełnym kolorowych piłeczek czeka na wszystkich wielbicieli dobrej zabawy

- do dyspozycji maluchów również jest wesoła karuzela złota rybka

 

 

 

* atrakcje płatne dodatkowo wg cennika ośrodka

 WCZASY NAD MORZEM w Centrum Zdrowia i Wypoczynku JANTAR to gwarancja atrakcyjnego wypoczynku dla całej rodziny

 

basen-dol